Statut

Logo

FUNDACJA POMOCNE INNOWACJE STATUT

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą „POMOCNE INNOWACJE” zwana w dalszej części „Fundacją” ustanowiona została przez Kamila Grzegorza Maja, zwanego dalej Fundatorem – aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Knuplerz & Knuplerz przed zastępcą notarialnym Gabrielą Świątek, zastępującą notariusza Oskara Knuplerza, repertorium A numer 10638/2016 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym lub znakiem graficznym.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§ 5.
Fundacji działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.
Celem Fundacji jest
rozwój oprogramowania kierowanego dla osób niepełnosprawnych,
propagowanie postaw proekologicznych poprzez działania edukacyjne,
pomoc wdowom i sierotom po poległych oficerach Wojska Polskiego,
aktywizacja osób bezrobotnych,
zmniejszenie skutków zagrożeń spowodowanych przez materiały pochodzenia wojskowego, pozostałych po II wojnie światowej.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie projektów internetowych i technologicznych,
Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów oraz działalności informacyjnej mającej na celu powstanie i promowanie rozwiązań wspierających cele Fundacji,
Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami zarówno w kraju, jak i za granicą,
Prowadzenie działalności medialnej i edukacyjnej w zakresie realizacji celów statutowych, prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji,
Działalność informacyjna w Internecie,
Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.
Oprócz realizacji przedsięwzięć i działań własnych, Fundacja współdziała w Polsce i zagranicą z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.
Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8.
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.000,00 zł (słowne: jeden tysiąc złotych) stanowiący kapitał założycielski.
Majątek Fundacji stanowi też inne mienie, nabyte przez Fundację w toku jej działania, w szczególności:
krajowe i zagraniczne dotacje,
dotacje, datki i subwencje,
fundusze europejskie,
odsetki z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
operacje finansowe.

§ 9.
Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność określoną w § 6 i § 7 Statutu.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 10.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 11.
Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.

§ 12.
Kompetencje Zarządu:
kierowanie działalnością Fundacji i odpowiadanie za realizację jej celów oraz jej wyniki finansowe,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, biur, zakładów, agencji i innych jednostek, placówek Fundacji, określanie ich zasięgu terytorialnego, przedmiotu działalności, organów i ich kompetencji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.

Rozdział V
ŁĄCZENIE FUNDACJI, ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI

§ 13.
Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Fundatora.

§ 14.
Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 15.
Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd. Członek Zarządu może pełnić funkcję likwidatora.
Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele określone w § 6 Statutu.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.
Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 17.
Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwane „osobami bliskimi”).
Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, po cenach wyższych niż rynkowe lub na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 18.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.

…………………………………………………
Fundator Kamil Grzegorz Maj

Pracujemy na najlepszym sprzęcie

Wykorzystujemy nowoczesne technologie